Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej

Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej

„Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej” jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym ukazującym się od 2007 roku jako rocznik, a począwszy od roku 2014 jako kwartalnik.

Od roku 2014 „Periodyk Naukowy AP” łączył najpierw w ramach poszczególnych tomów różne dyscypliny, zaś od roku 2015 grupuje obszary naukowe tych dyscyplin w poszczególne, jednolite tematycznie tomy. Obecnie więc każdy z czterech tomów „Periodyku” ukazujących się w danym roku jest poświęcony innej grupie dyscyplin, według następującego schematu:
1. Tom „Nauki Administracyjno-Prawne” – grupujący artykuły z takich dziedzin jak: prawo polskie, prawo Unii Europejskiej, administracja publiczna i samorządowa, politologia, dyplomacja, Polonia i losy emigracji polskiej;
2. Tom „Nauki Ekonomiczne” – grupujący takie tematy jak: teoria i historia ekonomii, finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, rozwój zrównoważony, podatki i wydatki publiczne, bankowość i ubezpieczenia, fundusze europejskie, zarządzanie środowiskiem, itp.;
3. Tom „Nauki Humanistyczne” – grupujący takie dziedziny jak: filologie (np. angielska, francuska czy niemiecka), translatoryka, językoznawstwo, literaturoznawstwo, filozofia i religia;
4. Tom „Pedagogika, Psychologia i Nauki o Zdrowiu” – grupujący artykuły z takich dziedzin jak: pedagogika, psychologia, edukacja zdrowotna, bioetyka, ochrona zdrowia, pielęgniarstwo, fizjoterapia, itp.
Obecny podział tematyczny „Periodyku” odpowiada zatem czterem instytutom naukowo-badawczym Akademii Polonijnej, którymi są: 1. Instytut Prawa i Administracji, 2. Instytut Ekonomii i Zarządzania, 3. Instytut Języków, Literatury i Kultury, oraz 4. Instytut Zdrowia i Pielęgniarstwa.

Redaktor naukowy / Scientific Editor:

 

Władysław Majkowskiks. prof. dr hab., Akademia Polonijna w Częstochowie (Polska),
e-mail: majk@wa.onet.pl

Serhii Hushko – Doctor of Economics, Professor, First Deputy Director for Scientific, Academic and Educational Work of Kryvyj Rih Institute of Economics of State Higher Educational Establishment “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman” (Ukraine), e-mail: dep.director_edu@kneu.edu.ua

Rada Naukowa / Scientific Council:

Tadeusz Bąk – ks. prof. dr hab., Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu (Polska), e-mail: tedbak@wp.pl

Helena Burunowa – prof. nzw. dr hab., Dziekan Wydziału Interdyscyplinarnego Akademii Polonijnej w Częstochowie (Polska), e-mail: dziekan@ap.edu.pl

Juan Campechano Covarrubias – Prof., SNTE SindicatoNational de Trabajadores de la Educacion (Mexico), e-mail: deduc.jcc@snte.org.mx

 Geert Demuijnck – PhD, Université Catholique de Lille (France), e-mail: geert.demuijnck@icl-lille.fr

Tomasz Dołęgowski – Associate Professor, PhD, Deputy Dean of the World Economy Collegium, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Polska), e-mail: tomasz.dolegowski@sgh.waw.pl

 Ioan Horga – prof. dr hab., Dziekan Wydziału Historii, Stosunków Międzynarodowych, Politologii i Nauk Komunikacyjnych Uniwersytetu w Oradea (Romania), e-mail: ihorga@uoradea.ro

 Kamil Kardis – prof. dr hab., Uniwersytet w Preszowie (Slovakia), e-mail: kamil.kardis@unipo.sk

 Abraham Kome – dr, Wielki Kanclerz Uniwersytetu Międzynarodowego im. Jana Pawła II w Bafang (Cameroon), e-mail: k_abra2006@yahoo.fr

 Matthias Kramer – prof. dr., Internationales Hochschul institut Zittau (Germany)

 Andrzej Krynski – Ks. prof. dr hab. dr h. c., Rektor-Założyciel Akademii Polonijnej w Częstochowie (Polska), e-mail: sekretariat@ap.edu.pl

Volodymyr Kulishov – Doctor of Pedagogics, Professor, Honored Worker of Education in Ukraine,  Head of the Department of International Economics of Kryvyj Rih Institute of Economics of State Higher Educational Establishment “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman” (Ukraine), e-mail: kaf_me@kneu.dp.ua

 Abduhakim Mamanazarow – dr,  Dyrektor Katedry Nauk humanitarnych i Społeczno-Ekonomicznych, zastępca Kanclerza oddziału w Taszkencie Państwowego Uniwersytetu im. M. Łomonosowa w Moskwie (Uzbekistan), e-mail: abduhakim_bazarovich@mail.ru

 Marite Opincane – PhD, Akademii Technicznej w Rezekne (Latvia), e-mail:

Bogdan Piotrowski – prof. Dr, Universidad de la Sabana (Colombia), e-mail: bogdan.piotrowski@unisabana.edu.co

Andrii Shaikan – Doctor of Economics, Professor, Director of Kryvyj Rih Institute of Economics of State Higher Educational Establishment “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman” (Ukraine), e-mail: director@kneu.edu.ua

Bartosz Wanot – dr n. med., Prodziekan Wydziału Interdyscyplinarnego ds. Koordynacji Badań Akademii Polonijnej w Częstochowie (Polska), e-mail: b.wanot@ap.edu.pl

Iveta Mietule (Łotwa)

Jordan Zjawiony (USA)

Anna Pietraszek (USA)

Hameni Blais (Kamerun)

Piotr Stec (Opole)

Nadia Skotna (Ukraina)

Zbigniew Piasek (Politechnika Krakowska)

Jan Mazur (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)

Marianna Siniczakowa (Słowacja)

Michał Soltes (Słowacja)

Procedura recenzowania:1. Procedura recenzowania artykułów została opracowana w oparciu o zalecenia opisane w broszurze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (Warszawa 2011).
2. Autorzy przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na poddanie jej procedurze recenzji.
3. Nadesłane teksty – w ramach tzw. recenzji wstępnej – oceniane są pod względem formalnym i tematycznym przez redaktora naukowego “Periodyku” i redaktora danego tomu, a następnie dokonywany jest wybór recenzenta, przy czym wybrany recenzent:
• musi gwarantować niezależność opinii,
• musi być kompetentny w danej dziedzinie,
• nie jest członkiem redakcji czasopisma
• i nie pozostaje z autorem w konflikcie interesów.
4. Po wstępnej akceptacji tematu artykułu przez recenzenta, redaktor tomu wysyła do niego pełny tekst artykułu do recenzji wraz z formularzem recenzji, obowiązującym w redakcji “Periodyku”.
5. Personalia recenzenta są niejawne i mogą być odtajnione wyłącznie na prośbę autora i za zgodą recenzenta w przypadku recenzji negatywnej lub artykułu zawierającego elementy dyskusyjne.
6. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
7. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w formie drukowanej lub elektronicznej na adres mailowy redaktora danego tomu.
8. Autor jest informowany o wyniku recenzji przez redaktora tomu, który też przekazuje mu ewentualne uwagi recenzenckie, kwestie dotyczące poprawienia formy artykułu oraz inne uwagi związane z kwalifikacją tekstu do druku.
9. Decyzję ostateczną o druku danego artykułu naukowego podejmuje Kolegium Redakcyjne na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez autora.
10. W przypadku recenzji dyskwalifikującej dany tekst, redaktor naukowy podejmuje decyzję o nieprzyjęciu go do druku lub w razie wątpliwości kieruje dany artykuł do innego recenzenta.
11. Lista recenzentów jest publikowana w czasopiśmie lub na bieżąco aktualizowana na stronie internetowej wydawnictwa w zakładce “Recenzenci”.Formularz recenzji

Zespół recenzencki:

Prof. dr Léonce Bekemans (College of Europe w Bruges, Belgia; Università degli Studi di Padova, w Padwie, Włochy) / ekonomia
Ks. prof. UO dr hab. Dariusz Walencik (Uniwersytet Opolski) / prawo, prawo kanoniczne
Prof. dr Pierre Boubou (Uniwersytet w Douala, Kamerun) / prawo
Ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Instytut Teologiczny w Siedlcach) / teologia, pedagogika
Prof. AJD dr hab. Piotr Korzekwa (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) / nauki o zdrowiu
Prof. dr hab. Mykoła Zymomrya (Uniwersytet Pedagogiczny w Kirowogradzie / Uniwersytet Iwana Franko w Drohobyczu, Ukraina) / translatoryka
Dr. hab. Ivan Zymomrya (Uniwersytet Pedagogiczny w Kirowogradzie / Uniwersytet Iwana Franko w Drohobyczu, Ukraina) / filologia niemiecka, literaturoznawstwo

Index ImpactFactor.pl
Index Copernicus.pl
Index PBN

To Cię zaciekawi

 • img05

  Online studies

  Study on the Internet now! Check
 • img05

  Trip

  See a virtual tour of our college Check
 • img05

  Movie

  Chceck our movie Check

Partners

 
 

 

 

 

UW UW